تبلیغات
عکسهای عرفانی و متنهای عرفانی - ستایش
عکسهای عرفانی و متنهای عرفانی
آنگاه که روحت تشنه نیایش و راز نیاز است، آهسته مرا بخوان
شنبه 24 مرداد 1388

ستایش

شنبه 24 مرداد 1388

نوع مطلب :

          tv90

 

ستایش خدای را بر نعمت‌هایی که ارزانی داشت، و سپاس او را بر اندیشه
 
نیکو که در دل نگاشت، سپس بر نعمت‌های فراگیر که از چشمه لطفش
 
جوشید، و عطاهای فراوانی که بخشید و احسانی که پیاپی پاشید و
 
 نعمت‌هایی که از شمار بیرون است، و پاداش آن از توان بیرون و درک
 
نهایتش نه در حد اندیشه ناموزون، سپاس را مایه فزونی نعمت نمود و
 
 ستایش را سبب فراوانی پاداش فرمود و به درخواست پیاپی بر عطای
 
 خود بیفزود.
 كد نوحه

كد مداحی