تبلیغات
عکسهای عرفانی و متنهای عرفانی - عرفانی
عکسهای عرفانی و متنهای عرفانی
آنگاه که روحت تشنه نیایش و راز نیاز است، آهسته مرا بخوان
یکشنبه 18 مرداد 1388

عرفانی

یکشنبه 18 مرداد 1388

نوع مطلب :

 

این طرف مشتی صدف ، آنجا كمی گل ریخته است

موج ، ماهی های عاشق را به ساحل ریخته

بعد از این در جام ما تصویر ابر تیره ای است

بعد از این در جام دریا ، ماه كامل ریخته است

مرگ حق دارد كه از ما روی برگردانده است

زندگی در كام ما مرگ هلاهل ریخته

هر چه دام افكندم ، آهوها گریزان تر شدند

حال ، صدها دام دیگر در مقابل ریخته

هیچ راهی جز به دام افتادن صیاد نیست

هر كجا پا می گذارم دامنی دل ریخته

عارفی از نیمه راه تحیر بازگشت

گفت : خون عاشقان منزل به منزل ریختهكد نوحه

كد مداحی