تبلیغات
عکسهای عرفانی و متنهای عرفانی - قلب های عارفان
عکسهای عرفانی و متنهای عرفانی
آنگاه که روحت تشنه نیایش و راز نیاز است، آهسته مرا بخوان
شنبه 24 مرداد 1388

قلب های عارفان

شنبه 24 مرداد 1388

نوع مطلب :

               


خدایا!

به راستى دلهاى فروتنان درگاهت به سوى تو حیران است

و راه هاى مشتاقان به جانب تو باز است

و نشانه هاى قاصدان كویت آشكار و نمایان است

و قلب هاى عارفان از تو ترسان است

و صداهاى خوانندگان بطرف تو صاعد

و درهاى اجابت برویشان باز است

و دعاى آن كس كه با تو راز گوید مستجاب است

و توبه آن كس كه به درگاه تو بازگردد پذیرفته است

و اشك دیده آن كس كه از خوف تو گرید مورد رحم ومهراست

و فریادرسى تو براى كسى كه به تو استغاثه كند آماده است

و كمك كاریت براى آن كس كه از تو كمك خواهد رایگان است

و وعده هایى كه به بندگانت دادى وفایش حتمى است

و لغزش كسى كه از تو پوزش طلبد بخشوده است

و كارهاى آنان كه براى تو كار كنند در نزد تو محفوظ است

و روزی هایى كه به آفریدگانت دهى از نزدت ریزان استكد نوحه

كد مداحی